You are hereVårstämma 2016

Vårstämma 2016


By Hederstrom - Posted on 20 mars 2016

En vänlig påminnelse om vår stundande vårstämma den 23 mars kl 19.00 i Knappekullaskolans matsal.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötet
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två protokolljusterare - ansvariga för närvarolistan och ev. rösträkning
5. Godkännande av mötets behöriga utlysning
6. Fastställande av dagordning
7. Genomgång av föregående protokoll
8. Styrelsens årsberättelse
9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag och information från styrelsen angående:
• Hemsidan/nyhetsbrev, grannsamverkan, sopor/kompost, trivselregler
• Styrelsens mål inför året
• Planering för kommande städdag (23 april)
• Gemensamhetslokal
12. Inkomna övriga förslag. (Förslag kan alltid lämnas till någon i styrelsen. Förslag som styrelsen skall behandla till höststämman skulle vara inlämnade 30 september. Till vårstämman skall de vara inlämnade 31 januari. Allt enligt stadgarna)
13. Val av styrelseledamöter och ersättare
- I år är det dags att tillsätta posterna som vice ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom väljs i vanlig ordning 3 st ersättare. Valberedningen har nomineringar till samtliga poster.
14. Övriga frågor
15. Plats för protokollet från stämman

Välkomna önskar styrelsen!

Nyhetsbrev [hallegarden.se]

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!